آدرس دفتر:

 اصفهان – اتوبان شهید چمران – ۰۵ متر مانده به اشراق شمالی – نبش
کوچه ۴ و ۶ – مجموعه خودرویی دیانت کار

تلفن تماس :

۰۹۱۳۶۸۲۸۰۸۳ دیانت دار

۰۹۱۳۱۰۴۵۷۱۹ دیانت دار

ایمیل:info@dianatcar.com

ارتباط با کارشناسان فروش